شربت پروژسترون خوراکی اسب / ReguMate Equine

تماس بگیرید

کنترل زمان شروع فحلی اسب (مدت زمانی است که در آن پستانداری ماده آماده باروری است و به دنبال شریکی برای زادآوری می‌گردد) (تقریباً ۹۰ درصد مادیان‌ها علائم فحلی را در عرض ۵ روز پس از پایان درمان نشان می‌دهند) و همزمان سازی تخمک‌گذاری (۶۰ درصد مادیان‌ها بین روزهای ۱۱ و ۱۴ پس از پایان درمان تخمک‌گذاری می‌کنند).

Report Abuse